+66 2 9171277 ext. 117     sale.dp@furniline.co.th

BORING BITS

Product Category

BORING BITS

5x70 R,L -

BORING BIT-DOWEL

Read More

6x70 R,L

BORING BIT-DOWEL

Read More

8x70 R,L

BORING BIT-DOWEL

Read More

12x70 R,L

BORING BIT-DOWEL

Read More

15x70 R,L

BORING BIT-DOWEL

Read More

4x70 R,L

BORING BIT-THRU HOLE

Read More

6x70 R,L

BORING BIT-THRU HOLE

Read More

8x70 R,L

BORING BIT-THRU HOLE

Read More

10x70 R,L

BORING BIT-THRU HOLE

Read More

12x70 R,L

BORING BIT-THRU HOLE

Read More

20x70 R,L

BORING BIT-HINGE

Read More

35x70 R,L

BORING BIT-HINGE

Read More

บริษัท ดี พรีซิขั่น ทูล จำกัด เป็นเจ้าแรกในไทย
ที่ให้บริการในเรื่องเครื่องมือตัดที่เป็นเพรชสังเคราะห์

© 2024 CopyRight by D PRECISION TOOLS Co.,Ltd.