+66 2 9171277 ext. 117     sale.dp@furniline.co.th

100x4.0xx30 Z 24 ATB (TC)

Product Category

100x4.0xx30 Z 24 ATB (TC)

GROOVING SAW BLADE
Description
RELATED PRODUCTS

300x3.2x2.2x30 Z 48 WS (TC)

300x3.2x2.2x30 Z 96 TRF (TC)

300x3.2x2.2x30 Z 120 LRF (TC)

350x3.5x2.4x25.4 Z 40 ATB (TC)

SUBSCRIBE FOR SPECIAL OFFERS WITH ONE CLICK:

บริษัท ดี พรีซิขั่น ทูล จำกัด เป็นเจ้าแรกในไทย
ที่ให้บริการในเรื่องเครื่องมือตัดที่เป็นเพรชสังเคราะห์

© 2023 CopyRight by D PRECISION TOOLS Co.,Ltd.